Home » About us » Pazyura Natalia » Пазюра Н.В., список праць

Пазюра Н.В., список праць

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

Пазюри Наталії Валентинівні

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації
1. Щодо особливостей розвитку системи освіти Китаю в період реформ та відкритості друк. Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 12 / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач –О.В. Михайличенко – Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – С. 68 – 72. Фахове видання 4  

 

 

 

­

2. Щодо особливостей розвитку системи освіти Китаю друк. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки: Збірник наукових праць. Луганськ, Східноукраїнський національний університет. № 1(1) 2001. – С. 89 – 94. Фахове видання 5  

 

 

 

­

3. Тенденції регулювання механізмів фінансування освіти Китаю

 

друк. Проблеми трудової і професійної підготовки: Наук. – метод. зб./ Кол. авт. / Укл: В.В. Тешенко. –Слов’янськ: СДПУ, 2003. –Вип. 8. – С. 58 – 62.

Фахове видання

4  

 

 

­

4. Структура і мета системи професійно-технічної освіти Китаю

 

друк. Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – том 38. – С. 120 – 126.

Фахове видання

6  

 

 

­

 

5. Соціально-економічні передумови освітніх реформ у Китаї в останній чверті ХХ століття

 

. друк. Педагогіка і психологія професійної освіти // науково методичний журнал. – 2004. –№2. – С. 190 -199 Фахове видання 9  

­

6. Загальна характеристика професійно-технічної освіти Китаю  у системі народної освіти

 

друк. Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково методичний журнал. – 2004. –№ 3. – С. 179 – 187. Фахове видання 8  

 

­

7. Основні напрями розвитку і реформи вищої освіти Китаю друк. Проблеми освіти: Наук. – метод. зб./ Кол. авт. – К.: Наук. – метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 38. – С. 93 – 103. Фахове видання 10  

 

­

8. Сучасна система управління вищими навчальними закладами Китаю

 

друк. Дні Науки: Зб. тез доповідей: в 3-х т./ Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, 28–29 жовтня 2004; Ред. Кол. В.М.Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ”, 2004. – Т.1. – С. 146 – 148. 2  

 

­

9. Реалізація особистісне спрямованого навчання у професійних навчальних закладах Китаю

 

друк. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максименка, – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 28. – С. 305 – 314 Фахове видання 9  

 

­

10. Підвищення кваліфікації робітників у Китаї

 

друк. Професійно-технічна освіта, №1 (34). – 2007. – С. 43 – 46. Фахове видання 3  

­

11. Ґендерні особливості підготовки фахівців у Китаї

 

друк. Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково методичний журнал. – 2007. –№ 2. – С. 197 – 205. Фахове видання 8

 

 

 

­

12 Використання теорій людського капіталу в країнах з перехідною економікою друк. Проблеми освіти: наук.–метод зб./ Кол.авт. – К.: Інститут інноваційних технологій змісту освіти, 2007. –Вип. 52. – С. 183 – 188 Фахове видання 5  

 

­

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації
13. Особливості системи освіти дорослих в Китаї друк. Професійно-технічна освіта, №2. – 2009. – С. 63 – 66. Фахове видання 11  

­

14. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ  століття) друк. Монографія за ред. Н.Г.Ничкало. – К. Видавництво «Альфа – ПІК», 2009. – 206 с. 206  

 

 

­

15. Тенденції розвитку вищої освіти у Китайській Народній Республіці друк. Професійна освіта: цінності орієнтири сучасності: зб.наук.пр./ за заг.ред. І.А.Зязюна; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. –К.: Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – С. 248 – 257 Фахове видання. 13  

 

 

­

16. Підготовка педагогічних кадрів для навчальних закладів КНР друк. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя , 2009. – С. 106 – 111. Фахове видання 13  

 

 

 

­

17. Гендерне питання в освітній системі КНР. друк Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 449-450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С. 98 – 103. Фахове видання 14  

 

 

­

18. Технології навчання в педагогічних закладах країн Східної Азії друк Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155), Частина І. – Донецьк: ДВНЗ «Дон НТУ», 2009. – С. 6 – 11. Фахове видання 9 ­
19.

 

Освітні тенденції в країнах Східної Азії в умовах переходу до інформаційного суспільства друк Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 47. – Житомир: ЖДУ. – 2009. – С. 88 – 95. Фахове видання 10  

 

 

­

20.

 

Тенденції розвитку освіти дорослих в країнах Східної Азії. друк Вища освіта України – Додаток 4, том 1(13). – 2009 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до є європейського освітнього  простору. – С. 506 – 516. Фахове видання 14  

 

 

 

 

­

21.

 

Особливості використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в освіті країн Східної Азії. друк Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – С. 320 – 324. 8  

 

 

 

­

22.

 

Роль вищих навчальних закладів Японії у безперервній професійній освіті виробничого персоналу.

 

друк Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/[За заг. ред. проф. В.І.Сипченка]. – Спецвип. 5. – Ч. ІІ. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – С. 158 – 166. Фахове видання 8  

 

 

 

 

­

23.

 

Тенденції інноваційного розвитку вищих закладів освіти Південної Кореї і Японії друк Вища освіта України – Додаток 4, том 1 (19), – 2010 Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до є європейського освітнього  простору. – С. 357 – 366. Фахове видання 10  

 

 

­

24.

 

Особливості професіоналізації особистості в умовах корпоративної культури японських підприємств

 

друк. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб./ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Академія міжнародної співпраці з креативної педагогіки. – Київ – Вінниця, 2010. – Вип. 66. Частина 2. – С. 137 – 142. Фахове видання 10
25.

 

Принципи функціонування системи неперервної професійної освіти в Південній Кореї друк. Імідж сучасного педагога, № 10 (109), 2010. – С. 49 – 52. Фахове видання 9
26.

 

Підготовка виробничого персоналу Японії і Південної Кореї в умовах неперервної професійної освіти друк. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2.ч. / (за ред. В.І.Лугового, Н.Г.Ничкало). – Ч.2.- К.: Педагогічна думка, 2011. – С. 120 – 127.

Фахове видання

10
27.

 

Використання інноваційних технологій навчання у закладах освіти Південної Кореї

 

друк. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 24 / редкол: І.А.Зязюн та ін.. – Київ – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 68 – 73.

Фахове видання

10
28.

 

Інноваційні тенденції у модернізації програм професійного навчання в Південній Кореї друк. Вища освіта України №3 (додаток 1) – 2011. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»ю – Т.2. – С. 392 – 399.

Фахове видання

12
29.

 

Особливості професійної підготовки в Японії і Південній Кореї друк. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції – Хмельницький: ХНУ, 2011 – С. 238 – 243.

Фахове видання

13
30.

 

Напрями розвитку неперервної професійної освіти Південної Кореї в нових економічних умовах друк. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І.Сипченка]. – Спецвип. 7. – Ч. ІІ. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 267 – 277.

Фахове видання

14
31.

 

Ідеї розвитку людського капіталу в Батишевській виробничій педагогіці та внутрішньофір-мовому навчанні виробничого персоналу японських підприємств

 

друк. П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева:матеріали 5 міжнарод. наук. конф.: у 2-х т. – Т.2: Проблеми і досвід удосконалення професійної освіти в сучасних умовах / за ред. Н.Г.Ничкало, в.д.Будака, М.Б.Яковлевої. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011 – С. 311 – 322. 12
32. Інтеграція освітнього та промислового секторів у підготовці виробничого персоналу Японії друк. Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М.Бідюк. – К.; Хмельницький: ХНУ, 2011. – Вип. 2. – С. 76 – 85. 13
33. Механізми оцінки якості професійної підготовки виробничого персоналу Японії на національному та галузевому рівнях друк. Вища освіта України – Додаток 2 до № 3, том ІІІ (28). – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору – С. 196 – 205.

Фахове видання

12
34. Провідні напрями реформ педагогічної освіти в Японії і Південній Кореї друк. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 20 – 22. 5
35. Питання професійної підготовки нерегулярних працівників Японії і Південної Кореї друк. Вісник черкаського університету, серія педагогічні науки. Науковий журнал, № 10 (233). – 2012. – С. 116 – 121.

Фахове видання

10
36. Провідні напрями підвищення якості професійної освіти в Японії друк. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський щорічник [за ред. Т. Левовицького, І Вільш, Ш.Зязюна, Н.Ничкало]. – т. 14, Ченстохова – Київ. – 2012. – С. 477 – 489. 12
37. Дуальна система у підготовці виробничого персоналу Японії і Південної Кореї друк. Порівняльна професійна педагогіка. №1 (3), 2012: наук. журнал / голов. ред. Н.М.Бідюк. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2012.  – С. 123 – 131.

Фахове видання

12
38. Дистанційне навчання в системі внутрішньо-

фірмової підготовки виробничого персоналу Південної Кореї

друк. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць, випуск 31, Київ – Вінниця, 2012. – С. 63 – 69.

Фахове видання

13
39. Інноваційні стратегії у внутрішньо-фірмовій підготовці виробничого персоналу в світі друк. Вісник Луганського національного університету імені ТарасаШевченка (педагогічні науки). За матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість”, присвяченої 10-річчю Українського відділення МАНПО, Частина ІV. №22 (257) жовтень 2012. – С. 284 – 292. Фахове видання 13
40. Світові тенденції внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу. друк. Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура: матеріали міжн. науково-практ. конф., 26 – 27 квітня 2012 р., м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 71 – 74. 5
41. Form, methods and contents of workplace learning in Japan друк. European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, Papers of the 1st International Scientific Conference. December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany, 2012. – P.227 – 229

ISBN 978-3-8-944375-00-7

11
42. Розвиток людських ресурсів на підприємстві як чинник розвитку особистості друк. «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ». Зб. наук. праць [за ред. З.П.Бакум] – Кривій Ріг: ДВНЗ Кріворіжський національний університет, № 37, 2013. – С. 342 – 347.

Фахове видання

11
43. Проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у внутрішньофірмову підготовку виробничого персоналу малих і середніх підприємств Південної Кореї. друк. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. наук.-практ. конф.: Ч. 1. / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і світи дорослих НАПН України та ін.; [за ред. М.М.Козяра, Н.Г.Ничкало.] – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 179 – 182. 6
44. Реалізація принципів освіти дорослих у внутрішньофірмовій підготовці виробничого персоналу друк. Порівняльна професійна педагогіка №2 (4), 2012: наук. журнал / голов. ред. Н.М.Бідюк. – К.; Хмельницький: ХНУ, 2012. – Вип. 2. – С. 195 – 204 13
  Механізми забезпечення працевлаштування випускників навчальних закладів в Південній Кореї. друк. Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: сьома Міжнародна науково-практична конференція [матеріали]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 183 – 85. 5
45. Different approaches to the problem of corporate training друк. «Научная индустрия европейского континента» (27 ноября – 05 декабря 2012 г., Чехия). Materialy 7 mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012”. – Dil. 12. Pedagogika: Praha. Publishing House: Education and Science” s.r.o. Р. 30 – 32. 5
46. Проблема внутрішньофірмової підготовки у працях азійських вчених. друк. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн. Науково практ. Конф., 17 – 18 жовтня 2013 р. м. Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 2. – С. 138 – 141. 6
47. Вплив філософських та культурологічних концепцій на внутрішньофірмову підготовку Японії

“EL IMPACTO DE LOS CONCEPTOS FILOSÓFICOS Y

CULTURALES EN LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL INTERNA EN

JAPÓN,

друк. “Observatorio

Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón” Vol 5, Nº 16 (Enero 2013) (ISSN: 1988-

5229)

http://www.eumed.net/rev/japon/index.htm

 

7
48. Этапы и концепции развития неформального профессионального образования в Южной Корее друк. Методология исследования в профессиональном педагогическом образовании: сб.материалов / под общ.ред. И.И. Соколовой. – СПб.: ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. – С. 122 – 129. 12
49. Актуальные стратегии в системе корпоративного обучения друк. Вестник Северо-Западного отделения Российской Академии образования, 2013 1(13), СПб.: Изд-во РХГА, 2013. – С. 11 – 15. 13
50. Психолого-педагогічні засади функціонування організації, що навчається друк. Українсько-польський збірник 14
51. Общие цели системы профессиональной подготовки в Японии друк. Современное образование: Смыслы и стратегии духовного развития человека /

Под ред. Б. П. Мартиросяна, Г. Н. Филонова, О. В. Суходольской-Кулешовой.

М.: ЛЕНАНД, 2013 — С. 391 – 404.

25
52. Роль педагогічного персоналу у професійному розвитку фахівців Японії в умовах внутрішньо

фірмової підготовки

друк. Порівняльна професійна педагогіка № 1 (5), 2013: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – С. 215 – 224. Фахове видання 12
53. Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній в Японії

 

друк. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць/за ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.40 (92): Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 68 – 72. Фахове видання 10
54. Форми та методи проведення неформальної професійної підготовки виробничого персоналу на підприємствах Японії друк. Порівняльно-педагогічні студії, № 2 – 3 (16 – 17), квітень-червень 2013. – С. 173 – 179. 12
55. Роль самоосвіти у професійному розвитку виробничого персоналу на японських підприємствах

 

друк. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том 5: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозиз, 2013. – С. 249 – 256. Фахове видання 12
56. Внутрішньофірмова підготовка виробничого персоналу в Японії і Південній Кореї друк. Інноваційність у науці і освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека / [В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські (заст. голови), Н.Ничкало (заст. голови)]; упоряд.: Н.Ничкало; І. Савченко: Хмельницький національний університет. – К.: Богданова А.М., 2013. – С. 496 – 502 10
57. Виховання виробничого персоналу японських підприємств в умовах азійського менеджменту людських ресурсів друк. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.41. – Ч.4. – C. 173 – 181. Фахове видання

 

13
58. Організаційно-педагогічні умови реалізації професійного навчання виробничого персоналу Японії і Південної Кореї зовнішніми провайдерами підготовки друк. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед.освіти і освіти дорослих НАПН України. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж» 2013. – Вип. 7. – С. 296 – 308.  Фахове видання 14
59. Розвиток системи підготовки на підприємствах України на основі випереджувального підходу

 

друк. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнарод. Участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2013. – ч. 3. – С. 64 – 67. 5
60. General survey of the development in qualification

systems in the Asia-Pacific region

друк. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences

Scientific journal

№ 1 2014 (January-February) Volume 1Р. 199 – 203

6
61. Особливості розвитку професійної освіти у країнах Східної Азії (Японія, Південна Корея, КНР) друк. Навчально-методичний посібник. – К. : Видавництво «Альфа-ПІК». 2012. – 268 с.
62. Внутрішньофірмова професійна підготовка в Японії та Південній Кореї: теорія і практика друк. Монографія за ред. Н.Г. Ничкало. – К. : Видавництво «Альфа-ПІК». 2014. – 514 с.
63. Професійна освіта у країнах Східної Азії (Японія, Південна Корея, КНР) друк. Програма спеціального курсу. – К. : Видавництво «Альфа-ПІК». 2014. – 20 с.
64. Професійна освіта у країнах Східної Азії (Японія, Південна Корея, КНР) друк. Методичні рекомендації. – К. : Видавництво «Альфа-ПІК». 2014. – 64 с.
Skip to toolbar