Home » Студенту » Вступний екзамен в магістратуру

Вступний екзамен в магістратуру

Інформація щодо екзамену з іноземної мови (англійська) за освітньою програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та освітнього ступеня «Магістр»

Мета екзамену з іноземної мови для вступу на навчання за ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр» є визначення рівня підготовленості абітурієнтів (бакалаврів) з отриманих під час навчання на ступінь бакалавра знань, вмінь та навичок з англійської мови, пов‘язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності.

Для вступу абітурієнти повинні отримати наступні знання:

  • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
  • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
  • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;
  • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.

У зв‘язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, іспит проводиться у тестовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який абітурієнти мають засвоїти під час вивчення „Іноземної мови” та „Іноземної мови за професійним спрямуванням”.

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань

вступного екзамену з іноземної мови

 

Вид навчальної роботи Максимальна величина

рейтингової оцінки

(бали)

Виконання завдання № 1 20
Виконання завдання № 2 20
Виконання завдання № 3 20
Виконання завдання № 4 20
Виконання завдання № 5 20
Усього: 100

Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на екзамен та список літератури для самостійної підготовки вступника можна подивитися за спеціальностями у відповідних Програмах:

Перейти до панелі інструментів