Новини

У рамках ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції “ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки” ( 2 – 5 квітня 2024 року), відбулася робота секції з напряму “Аеронавігація. Електроніка. Телекомунікації”. У секції “Сучасні тенденції у навчанні авіаційної англійської мови” студенти Національного Авіаційного Університету представили свої дослідження в різних напрямках, що відображали практично-наукові підходи використання англійської мови в авіаційній сфері. Останні дослідження студентів включали такі аспекти:

 • Англійська для спеціалістів у сфері авіоніки: Аналіз вимог до мовних навичок та знань для фахівців у сфері авіоніки.
 • Потреби в англійській мові для майбутніх радіологів у сфері авіації: Вивчення специфіки мовлення та термінології, які необхідні для радіологів у сфері авіації.
 • Важливість бізнес-англійської: Розгляд іноземної мови як інструменту для ведення бізнесу та взаємодії з партнерами у галузі авіації.
 • Обов’язки стюардес та їх складність: Аналіз обов’язків стюардес та їхнього впливу на комунікацію в авіаційній сфері.
 • Особливості комунікації між пілотами та диспетчерами: Вивчення та аналіз специфіки мовлення пілотів та диспетчерів у контексті авіаційної безпеки та ефективної навігації.
 • Використання цифрових технологій в авіаційній сфері: Розгляд переваг використання цифрових технологій для поліпшення процесів у сфері авіації.
 • Міжкультурна комунікаційна компетентність стюардес: Дослідження впливу міжкультурної взаємодії на розвиток м’яких навичок стюардес у контексті авіаційного сервісу.
 • Виклики та можливості в галузі безпеки та обслуговування авіації: Аналіз сучасних викликів та можливостей у забезпеченні безпеки та обслуговування в авіаційній галузі.
 • Електронні комунікації та захист інформації в авіаційному зв’язку: Розгляд сучасних тенденцій у використанні електронних комунікаційних систем у сфері авіації та методів захисту інформації.
 • Сучасні тенденції у навчанні авіаційної англійської мови: Аналіз та висвітлення нових методів та підходів у навчанні англійської мови для студентів авіаційних спеціальностей.

Студенти активно обговорювали свої дослідження та ідеї під час презентацій та після них. Дискусія в секції відбувалася у формі питань та відповідей, обміну думками та досвідом. Експертна спільнота, що складалася з викладачів кафедри Авіаційної англійської мови надавала конструктивні коментарі, відгуки та рекомендації для подальшого розвитку досліджень. В цілому, обговорення було продуктивним та сприяло взаємному вдосконаленню наукових підходів та ідей.

***

5.03.2024 року старший викладач кафедри Скіпальська О.М. успішно звітувала за 1 рік навчання. Майбутнє дослідження проводиться на тему: «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх операторів повітряного руху в авіаційних навчальних закладах США», науковий керівник д-р. пед. н., професор, зав. кафедри авіаційної англійської мови Пазюра Н.В. 

Звіт заслухали на засіданні кафедри педагогіки та психології професійної освіти, факультет лінгвістики та соціальних комунікацій:

Зав. кафедри Лузік Е. В. (д-р. пед. наук, професор),

В.о. декана Мельник Н.І. (д-р. пед. н.),

Заступник декана, Кокарєва А.М. (к. пед. н., доцент),

Заступник декана Алпатова О.В. (к. пед. наук, доцент),

Семиченко В.А. (д-р. псих. наук),

Рахманов В.О. (д-р. пед. наук, професор)

Проскурка Н.М. (канд. псих. наук, доцент)

Міхєєва Т.О. (док. філос., старший викладач) та інші.

За звітній період надана інформація про виконання індивідуального плану: навчальна складова, кількість публікацій та участь в конференціях.

Зі словами підтримки  та побажанням успіхів до всіх учасників звернулася Мельник Н.І., в.о. декана, Лузік Е.В., зав. кафедри, куратор аспірантів Міхєєва Т.О. та інші учасники засідання.

***

Скіпальська О. М. взяла участь у щорічному вебінарі «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», присвяченому Міжнародному дню рідної мови  (International Mother Language Day 2024), 15 лютого 2024 року.

Організатори – відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Співорганізатори – Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, ГО “Українська асоціація дорослих”, заклади вищої педагогічної освіти, заклади загальної середньої освіти.

***


Доценти кафедри ААМ канд. пед. наук., доцент Людмила НЕМЛІЙ та канд. пед. наук  Олександра БАНЬКОВА підготували студентів 3 курсу ФАЕТ Вікторію АВРАМЕНКО, Євгенію БЄЛОУСОВУ,  Аріану МИХАЙЛЮК, Євгенію РЯБОКОНЬ, Анну ТЕЛЕПЕНЬКО до участі  у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції ПОДОЛАННЯ МОВНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХБАР’ЄРІВ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА,  яка відбулася 17 листопада 2023 року
За результатами участі у конференції тези доповідей було опубліковано у збірнику: Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун. Київ: НАУ, 2023. 382 с.
Результативність  виступів студентів  відмічено  сертифікатами

***

Канд.пед.наук Людмила НЕМЛІЙ успішно виконала програму періодичної підготовки рейторів з авіаційної англійської мови за шкалою ІКАО ( ДОК9835) 24 год  у навчально-методичному центрі післядипломної освіти “Аеролінгва”, за результатами якої отримала сертифікат РЕЙТОРА

***

12 жовтня 2023 року було проведено відкрите заняття доцентом кафедри ААМ, канд. пед. наук НЕМЛІЙ Людмилою Сергіївною з дисципліни “Aviation English (Part 3)”  у групі БС-307а. ФТЛМ. Зняття відвідали завідувач кафедри ПАЗЮРА Наталія Валентинівна, та викладачі доцент БАНЬКОВА Олександра Сергіївна, ВАСЮКОВИЧ Оксана Миколаївна та старший викладач СКІПАЛЬСЬКА Олена Миколаївна. Присутні відмітили  високий професійний  рівень викладача. Також  було зазначено, що  студенти працювали активно, цікаво, легко та  продемонстрували вільне  володіння лексичним матеріалом  за темою.

***

За багаторічну плідну працю , сумлінне виконання службових обов’язків та з  нагоди 90-річчя Національного авіаційного університету   було нагороджено грамотою кандидата педагогічних наук, доцента кафедри авіаційної англійської мови ФАЕТ НЕМЛІЙ Людмилу Сергіївну,

***

30 березня 2023 року на кафедрі авіаційної англійської мови ФАЕТ відбулася VI науково-практична Інтернет-конференція, присвячена 90-річчю НАУ, «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців», організована та проведена спільно з відділом зарубіжних систем педагогічної освіти та освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. В конференції взяли участь як вітчизняні, так і зарубіжні науковці з різних закладів освіти, наукових установ і організацій. До конференції приєднались викладачі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Мукачівського державного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, Донбаської академії будівництва і архітектури, Національного транспортного університету, Національного лінгвістичного університету, Університету економіки і права «КРОК».

На засіданні виступили Пазюра Н.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри авіаційної англійської мови, яка висвітлила особливості використання задачного підходу у підготовці майбутніх фахівців авіаційної галузі. Авшенюк Н.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, членкиня НАЗЯВО презентувала аналіз процесу оцінювання професійної діяльності вчителів в європейських країнах. Про переваги використання змішаного навчання у умовах дистанційної освіти доповіла Першукова О.О., доктор педагогічних наук, професор кафедри авіаційної англійської мови. Про особливості отримання сертифікату про підвищення кваліфікації для педагогічного персоналу у Великій Британії йшлося у виступі Банькової О.С., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри авіаційної англійської мови. Проблема формування лексичної компетенції з китайської мови у студентів ЗВО на середньому етапі в умовах дистанційного навчання була висвітлена Шевченко К.В., кандидатом педагогічних наук, доцентом Національного лінгвістичного університету.

Доповідачами були визначені проблеми у галузі вищої освіти, окреслені сучасні виклики, на які має дієво реагувати освітянська і наукова спільнота. Науково-практична конференція пройшла в атмосфері відкритості і довіри, творчої співпраці і конструктивної дискусії. За результатами секційних засідань конференції буде сформовано електронний збірник наукових праць.

***

У доброзичливій робочій атмосфері, на кафедрі авіаційної англійської мови ФАЕТ 9 березня 2023 р. був проведений внутрішній аудит заступником начальника відділу моніторингу якості вищої освіти Горобей Аллою Володимирівною та аудитором НАУ, молодшим науковим співробітником Близнюк Оленою Дмитрівною.  Конструктивний підхід аудиторів до перевірки забезпечив можливість встановити рівень відповідності якості запланованих робіт і цілей кафедри, а також вказати на шляхи поліпшення результативності системи менеджменту якості. Всі зауваження та поради, щодо подальшої діяльності  співробітники кафедри взяли до уваги.

***

22.02.23 викладачі кафедри ААМ проф. док.пед.наук. Пазюра Н.В., к.п.н. доцент Банькова О.С. та к.п.н. доцент Немлій Л.С. відвідали онлайн науковий семінар на тему: «Проблеми абсолютного калібрування 95 ГГц хмарних радіолокаторів». Презентація доповіді – док. тех. наук, професора кафедри ЕРМІТ Яновського Ф.Й. Отримана актуальна новітня інформація буде використана для розширення тематики практичних занять з дисципліни «Фахова іноземна мова» для наповнення змісту дисципліни, що сприятиме формуванню іншомовної компетентності здобувачів вищої освіти за ООП «Електронні системи», яких готує випускова кафедра ЕРМІТ.

***

Першого грудня 2022 відбувся дев’ятий вебінар із серії, організованих  Центром з вивчення іноземних мов (Австрія, м. Грац) задля сприяння розвитку багатомовної та інтеркультурної освіти в Європі. Співробітники нашого Університету Першукова О.О (професор кафедри Авіаційної англійської мови) та Васюкович О.М. (доцент кафедри Авіаційної англійської мови) взяли участь у роботі вебінару, який цього разу був присвячений удосконаленню процесу оцінювання знань з іноземної мови на основі Загальноєвропейської рамки кваліфікацій з мовної освіти (CEFR).

Задовго до початку семінару організаторами  була проведена значна підготовча робота. Групою фахівців під керівництвом професорки університету м. Бремен Клаудії Харш (Claudia Harsh) були розповсюджені  теоретичні матеріали щодо сучасних підходів до оцінювання іншомовних знань та умінь серед усіх зацікавлених, та окреслено основні аспекти для обговорення. В роботі вебінару, взяли участь 72 фахівці з навчання іноземних мов з різних країн Європи. Основна увага була сфокусована на розробці нових та удосконаленню існуючих вимог у рейтингових шкалах CEFR для оцінювання продуктивних та інтегрованих вмінь студентів та учнів, усіх, хто вивчає іноземну мову. Окрім того, значної уваги було приділено розробці критеріїв формуючого оцінювання та само оцінювання, визначенню їх складових.  Плідна робота у групах була присвячена удосконаленню підходів до оцінювання на різних рівнях, предметом жвавої дискусії стало обговорення існуючих нині підходів до оцінювання на різних рівнях європейської освіти. Участь у роботі вебінару сприяла глибшому розумінню процесу оцінювання знань та умінь з іноземної мови студентів університету, усвідомленню потреб удосконалення цього процесу, зокрема ширшого запровадження  формуючого оцінювання та само і взаємооцінювання студентів

***

06.02.2023 члени кафедри (Пазюра Н., Скіпальська О., Немлій Л., Банькова О.) прийняли участь у частині Speaking Solo And Group : Movie / Documentary review and discussion в рамках курсу Essential Skills For Teacher Training – 2022/23 в університеті University of the Highlands and Islands Perth College (режим онлайн), рівень NQ (National Qualification). Завдання полягало в обговоренні художніх / документальних фільмів : основна інформація, сюжет, критика, цільова аудиторія, оцінка акторської майстерності тощо.Всі цілі та завдання виконані та оцінені тьютором курсу Fiona Campbell як відмінне виконання

***

У листопаді 20222 року вийшов друком посібник “Aviation English (Part 1)”, який став результатом дворічної роботи колективу науково-педагогічного персоналу кафедри Авіаційної англійської мови над науково-дослідною темою кафедри. Посібник укладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Авіаційна англійська мова (частина 1)» та складається з двох тематичних модулів і 12 розділів. Кожний розділ містить автентичні англомовні тексти з розробленим методичним забезпеченням та відповідними аудіо матеріалами.  Посібник був розроблений для студентів спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», а також може слугувати додатковим навчальним матеріалом для тих, хто має намір складати іспити з авіаційної англійської мови за шкалою ICAO. Посібник сприятиме формуванню навичок, розвитку і вдосконаленню вмінь у читанні, аудіюванні, говорінні, письмі та перекладі; підвищенню ефективності організації навчання іноземної мови професійного спрямування в аудиторний та позааудиторний час.

***

28 жовтня, 2022року в місті Умань на базі Центру Фінансово-Економічних Наукових Досліджень (ЦФЕНД) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика». Старший викладач кафедри англійської авіаційної мови Скіпальська Олена Миколаївна взяла участь у роботі конференції, виступила з доповіддю на тему: «Peculiarities of English aviation terms in translation». За результатами роботи у конференції Скіпальською О.М. опубліковано тези та отримано сертифікат.

***

Кан. пед. наук, доцент Немлій Людмила Сергіївна взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» яка відбулася у дистанційному форматі 19-21.10.2022 року у місті Осака, Японія та підготувала до участі у конференції студентів 3 курсу ФТМЛ Федорченко Артема та Попову Яну. За результатами роботи учасників даної конференції у секції «Психологічні науки» буде опубліковано статтю у співавторстві викладач-студенти за темою «THE EFFECT OF INTERACTIVE ACTIVITIES ON FLIGHT ATTENDANT’S PSYCOLOGICAL COMPETENCY FORMATION DURING AVIATION ENGLISH CLASS. Учасники отримали сертифікати.

***

30 вересня 2022 року у межах X Всесвітнього конгресу “Авіація в XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології” відбулося засідання секції кафедри авіаційної англійської мови «Англійська мова як засіб міжфахової комунікації в авіацій галузі: досвід, виклики і перспективи». Крім викладачів Національного авіаційного університету у засіданні секції взяли участь викладачі Льотної академії НАУ. Учасники обговорили багато педагогічних проблем, що є предметом дискусій, чимало актуальних, але малодосліджених лінгвістичних питань.

Дискусія точилась навколо різних підходів до навчання іноземної мови авіа фахівців (Н.Максимович, Т.Шульга), виклики у викладанні іноземної мови для спеціальних цілей (Т.Антонюк), методи інтенсифікації професійно-орієнтованої англомовної підготовки (М.Калшник-Рибалко, Г.Калашник), аспекти формування  навчальної автономії студентів у процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей (О.Першукова та О.Васюкович), особливості перекладу авіаційних термінів (О.Скипальська). Викладачі обмінялись практичним досвідом викладання авіаційної англійської мови. Л.Немлій поділилася ефективними для формування комунікативних навичок вправами.

Учасники зазначили важливість подібного професійного спілкування для виявлення ефективних підходів, застосування інноваційних педагогічних технологій у навчанні англійської мови студентів авіаційних навчальних закладів. 

***

Реалії повномасштабного вторгнення Росії в Україну вимагають від кожного з нас не лише здатності до збереження власного фізичного й психічного  здоров’я, а й уміння надавати психологічну підтримку людям, які перебувають у стресовому стані.

8 червня 2022 р. кафедрою аіаціної англійської мови був організований вебінар «Соціальні та емоційні компетентності як невід’ємна складова ефективної професійної діяльності педагога вищої школи в умовах війни», метою якого було поширення психологічних і педагогічних знань задля збереження психічного здоров’я освітян та розвитку їхньої здатності надавати психологічну підтримку здобувачам освіти в умовах війни.

Спікером вебінару була запрошена Людмила Дяченко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, практичний психолог, тренерка програми соціально-емоційного навчання «Lions Quest. Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття».

До вебінару долучились викладачі Національного авіаційного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Донецького інституту ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Під час вебінару обговорено такі питання:

 • Стрес і типові реакції людини.
 • Еустрес і дистрес. Природні механізми подолання стресу.
 • Психотравма та її види. Чинники, які визначають її наслідки для психіки людини.
 • Реакція на важкий стрес і порушення адаптації.
 • Особливості сприймання стресогенної події на когнітивному, емоційному й тілесному рівнях.
 • Способи стабілізації стану людини на когнітивному, емоційному й тілесному рівнях.
 • Слова підтримки: що говорити, а що не варто.
 • Психоемоційна гігієна для тих, хто допомагає.

Матеріали вебінару не є вичерпними щодо надання екстренної психологічної допомоги при гострому стресовому стані, а спрямовані на освоєння педагогами закладів вищої освіти базових навичок допомоги людям, які пережили сильний стрес через вплив зовнішніх несприятливих обставин.

***

Співробітники кафедри ААМ щиро вітають Немлій Людмилу Сергіївну з радісною подією – присвоєнням звання доцента та отриманням диплома доцента. Людмило Сергіївно, міцного Вам здоровя, хорошого настрою, сил та натхнення на шляху до нових наукових досягнень!

***

Викладачі кафедри авіаційної англійської мови продовжують невтомно працювати над підвищенням свого професіоналізму. Так, завідувач кафедри, професор Н Пазюра, доцент Л.Немлій та старший викладач О. Скіпальська пройшли курс підготовки рейтерів та отримали відповідні сертифікати, що підтверджені Державіаслужбою України і передбачають дозвіл до роботи в системі тестування й визначення рівня володіння англійською мовою авіа-персоналом за шкалою ІКАО. 

***

Колектив кафедри  з радістю повідомляє про присвоєння ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА   Васюкович  Оксані Миколаївні та отримання нею АТЕСТАТА ДОЦЕНТА.Шановна Оксано Миколаївно, щиро вітаємо Вас з  радісною подією  вашої наукової діяльності. Ми пишаємося Вами і впевнені, що у вас попереду нові наукові здобутки та досягнення. Міцного Вам здоров’я,  щасливих миттєвостей  на повсякдень  і успіхів  завжди та в усьому

***

20 квітня 2021 на факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету відбулася V Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція. До участі у ній долучилися науковці, аспіранти, викладачі та студенти-магістранти з різних регіонів України, які небайдужі до проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців.

Виступи учасників відбувалися за кількома напрямами. Виявленню особливостей розвитку освітніх систем в умовах глобалізаційних та інтеграційних змінприсвятили свої доповіді Нікольська Н. та Пазюра Н. Обґрунтуванню теоретико-методичних засад підготовки майбутніх фахівців у системі інженерно-технічної освітиприділили увагу Васюкович О., Немлій Л., Першукова О. та Скіпальська О. На обговоренні актуальних питань іншомовної та багатомовної підготовки в умовах оновлення освітніх стандартів акцентували увагу доповідачі Бабаш Г., Бондарчук Т., Самофал А. Окресленню перспектив розвитку вищої школи в Україні та за рубежем присвятили виступи Божок О., Ісакова Є., Калашнікова Т., Педченко Н., Сіра Ю.

Жвава дискусія, яка зав’язалася після виступів учасників, була присвячена аналізу можливостей впровадження інноваційних технологій навчання іноземної мови у процес навчальний процес, зокрема вона стосувалася викладанню англійської мови студентам технічних університетів.

Сподіваємося, що завдяки практичній спрямованості конференції її учасники отримали конструктивні ідеї, практичні поради й матеріали для роздумів задля вдосконалення процесу підготовки фахівців через якісні зміни в організації, методичному забезпеченні, змістовому наповненні навчально-виховного процесу. Програма та збірка тез доступні у розділі конференції.

***

Увага! Програма та результати конференції “Політ 2021” доступні у розділі конференції.

***

Завідувач кафедри Н.В. Пазюра отримала сертифікат про підвищення кваліфікації за участь 03 березня 2021 р. в Онлайн-толоці EdCamp: для розуму і серця #1/2021. «Автономізація і гейміфікація в освіті для розвитку громадянської і комунікаційної компетентностей». Був пройдений фінсько-український навчальний курс «Новий український підручник, опановані методи та інструментарій оцінювання якості навчальної літератури для нової української школи у Модулі 2 – Антидискримінаційна експертиза: основні напрямки та критерії». Також був отриманий сертифікат за участь у вебінарі 16 березня 2021р. “Take Note! Note-taking is an essential academic skill”.

***

10 та 11 березня 2021 року професор кафедри авіаційної англійської мови Оксана Першукова долучилася до серії тематичних вебінарів «Хижацькі видання: розпізнати й не припуститися помилки» та «Оцінки здобутків і співпраці установ за даними WebofScienceCoreCollectionта InCites»від компанії ClarivateAnalyticsу Webex. Отримано сучасну, цікаву та корисну інформацію необхідну для покращення публікаційної активності науковця.

17 лютого та 4 березня 2021 року професор кафедри авіаційної англійської мови Оксана Першукова брала участь у  онлайн тренінгах FocusonListening: ONandOFFLINE” («Легка адаптація до проведення різних форматів уроку англійської мови”та ReadingandListening”: indepthlookatPearsonTestofEnglish (PTE)”«Аналіз міжнародного іспиту РТЕ Частини «Читання» та «Аудіювання»), які було організовано товариством DinternalEducationonlineй проведено методистами-лекторами товариства Крісом Кірбі та Юлією Киянець. Онлайн тренінги тривалістю дві академічні години кожен (0,07 ЄКТС). Ідеї онлайн-тренінгів стануть у нагоді для проведення практичних занять з Авіаційної англійської мови зі студентами університету.

17 березня 2021 року професор кафедри авіаційної англійської мови Оксана Першукова долучилася довебінару, організованого Європейським Центром з вивчення іноземних мов у Граці (Австрія), який було присвячено подальшій роботі над Загальноєвропейськими рамковими рекомендаціями з мовної освіти (CEFR, CommonEuropeanFrameworkofReference) та презентації нової складової цього документу –Companion Volume.Ця збірка є результатом шести років концептуальних роздумів та емпіричної їх перевірки експертами-учасниками міжнародного проекту з мовної освіти під егідою Ради Європи. Документ доповнює та уточнює описову модель CEFR шляхом доповнення набору дескрипторів CEFR.Модератором вебінару був Бернд Рюшофф (Bernd Rüschoff), серед учасників – науковці, викладачі, вчителі та адміністратори закладів освіти європейських країн.Робота вебінару була зосереджена на зв’язку між реальним контекстом сучасного життя та мовною освітою. Отримана на вебінарі інформація є необхідною для розуміння перспектив розвитку мовної освіти в Європі та світі, а отже, є корисною як для викладачів практиків, так і науковців. Отримані сертифікати можна переглянути за посиланням.

***

Завідувач Н.В. Пазюра та доцент кафедри Л.М.Немлій 9 – 11 березня 2021 р. взялі участь у міжнародному он-лайн форумі вищої освіти International Higher Education Forum 2021, що був організований освітньою компанією Pearson. На форумі обговорювались проблеми та виклики, з якими стикаються заклади вищої освіти в умовах пандемії. Були порушені питання дистанційного навчання, особливості оцінювання результатів навчання студентів в онлайн режимі, підвищення їхньої мотивації, шляхи заохочення до навчання. Фотозвіт заходу доступний за посиланням. Учасники Форуму ( Н.В. Пазюра та Л.М.Немлій )отримали сертифікати.

***

Завідувач кафедри авіаційної англійської мови Н.В. Пазюра 3 березня 2021 р. взяла участь в «Четвертому щорічному форуму викладачів англійської мови закладів вищої освіти України». Участь у Форумі передбачала проходження онлайн тренінгу з актуальних питань сучасної освіти: нові умови викладання і навчання англійської мови у ЗВО; діджиталізація і осучаснення освітнього контенту для ЗВО; підвищення якості викладання і навчання. За результатами тренінгу був отриманий сертифікат.

***

Завідувач кафедри Н.В. Пазюра та доцент кафедри авіаційної англійської мови О.С.Божок прийняли участь у міжнародній науковій конференції «Освіта та виклики мультикультурного світу», яка відбулась 21-22 січня в м. Варшава (Польща) на базі університету Марії Гжегожевської та за підтримки Міністерства науки та вищої освіти Польщі. Конференція була присвячена актуальним питанням та проблемам розвитку освіти в сучасному мультикультурному світі. Співробітники кафедри представили в своїх доповідях результати досліджень білінгвальної освіти і кроскультурної взаємодії представників різних націй. Фотозвіт заходу доступний за посиланням.

***

У період з 5 по 9 жовтня 2020 року Васюкович О. М. пройшла інтенсивний  онлайн-курс Course for Aviation English Raters “Курс з підготовки рейтерів/екзаменаторів”(обсяг професійної підготовки-25 годин) у коледжі Мейфлауер міста Плімут, Великобританія, та отримала відповідний сертифікат

***

Завідувач кафедри авіаційної англійської мови, доктор педагогічних наук, професор Н.В. Пазюра була запрошена у якості почесного гостя до І Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті і практиці», що відбулась 17-18 листода 2020 р. в Національному транспортному університеті (м. Київ, Україна). Н.В. Пазюра виступила на пленарному засіданні конференції з доповіддю про особливості іншомовної підготовки майбутнього авіаперсоналу у закладах вищої освіти та отримала сертифікат


***

До уваги учасників ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» ( 1-3 квітня 2020 року ). Збірка студентських доповідей секції “Англійська мова в авіації”доступна за посиланням.

***

16 квітня 2020 року завідувач кафедри авіаційної англійської мови, професор, д-р.пед.н. Пазюра Н.В. та доцент кафедри, канд.пед.н. Фурсенко Т.М. виступили співдоповідачами та співорганізаторами вебінару на тему «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH», проведеного в режимі онлайн спільно з відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені І.Зязюна ( модератор заходу – Марусинець М.М, канд.філол.н., с.н.с ). У вебінарі взяло участь більше 25 учасників.

Вебінар складався з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина включала окреслення таких компонентів як: тлумачення терміна “Академічне письмо”; жанри академічного письма; наукова стаття як первинний жанри академічного письма; вимоги щодо дотримання структури статті у зарубіжне видання. У сучасному світі для більшості наукових напрямів переважна частка наукових досліджень публікується англійською мовою. Практична частина присвячена аналізу стилістичних (недоречне вживання скорочень, вигуків, запитальних речень, безпосереднє звернення до читачів наукової статті тощо) та граматичних помилок (однина-множинна найуживаніших іменників, порядок слів у реченні, вживання неправильних прийменників). Подано ряд корисних синтаксичних конструкцій для: написання анотацій, постановки проблеми, аналізу останніх досліджень та публікацій, виокремлення малодосліджених аспектів у межах теми, формулювання висновків. Запропоновано ряд корисних метафор для урізноманітнення стриманого наукового мовлення.

На завершення, професор Пазюра Н.В. поділилась досвідом успішної публікації власних напрацювань в 5 науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science) на прикладі статті, розміщеної в журналі “Frontiers of education in China” видавництва Springer та надала практичні поради щодо публікації статей в журналах такого рівня. Наприкінці вебінару усі бажаючи мали можливість задати запитання доповідачам та долучитись до обговорення.

Переглянути презентацію заходу.

Переглянути фотозвіт вебінару.

***

04 березня 2020 року на кафедрі авіаційної англійської мови відбулася Олімпіада з авіаційної англійської мови в рамках проведення фестивалю Обслуговування повітряного руху. В Олімпіаді взяли участь студенти першого, другого, третього та четвертого курсів факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ. Метою олімпіади є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців аеронавігаційного обслуговування та їх заохочення до професійного розвитку. Усі бажаючі студенти факультету мали нагоду спробувати свої сили та виконати завдання, що вимагали ґрунтових знань з дисципліни .

Ми вітаємо переможців!

І місце – Руденко Микита, студент третього курсу, група 310

І місце – Проценко Ейжена, студентка третього курсу, група 309

 І місце – Хуінь Тхі Чук Ха, студентка другого курсу, група 207

ІІ місце – Димашок Віталій, студент четвертого курсу, група 412

ІІІ місце – Ткаченко Андрій, студент другого курсу, група 207

Фото проведення інтелектуального змагання доступні за посиланням

***

30 січня 2020 року завідувачем кафедри авіаційної англійської мови факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, проф. Пазюрою Н.В., було організовано тренінг з педагогічної майстерності.  До заходу долучились колеги з кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій (завідувач кафедри – проф. Ковтун О.В.)

Модератор тренінгу – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександр Лавріненко.

Упродовж тренінгу обговорювалися новітні методики викладання, а також основи процесу комунікації «викладач-студент». Значну увагу було приділено володінню викладачами ораторським мистецтвом, оскільки володіння відмінною технікою мови –  запорука успішності викладача. У ході тренінгу присутнім було запропоновано виконати низку вправ для покращення дикції, тренування голосу і вміння правильно емоційно наповнювати повідомлення. У результаті відвідання тренінгу викладачі отримали змогу покращити свої уміннямотивування студентів до навчання, досягнення ефективного зворотного зв’язку, дізналися багато цікавої та корисної інформації, з якою готові поділитися зі своїми колегами, а також застосувати в освітньому процесі для підвищення його ефективності.

Дякуємо за чудовий тренінг!

Фотозвіт заходу можна переглянути за посиланням

***

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Наталія Валентинівна Пазюра у період з 1 по 8 грудня 2019 року за запрошенням факультету іноземних мов відвідала Юнченський університет (провінція Шансі, Китай). Головною метою візиту було встановлення партнерства між університетами та між кафедрами авіаційної мови НАУ і кафедрою іноземних мов Юнечнського університету.

Юнченський університет, провінція Шансі, КНР є багатопрофільним закладом вищої освіти, що підпорядковується місцевому уряду. До його складу входять 14 факультетів, 6 дослідних інститутів, та коледж освіти дорослих, навчається 21,358 студента за денною формою та 1451 студент на курсах підвищення кваліфікації та за дистанційною формою навчання з 22 провінцій КНР. Юнченський університет здійснює підготовку за такими напрямами як гуманітарні науки, економіка, право, педагогіка, інженерія, менеджмент. Юнченський університет є центром виховання талановитої молоді та проведення наукових досліджень, виконання наукових проектів місцевого та національного рівнів.

Н.В. Пазюра, декан факультету іноземних мов професор Ван (Wang Jinba) та директор міжнародного департаменту професор Джан (Zhang Qingwen) обговорили спільні наукові інтереси викладачів кафедри, напрями можливої співпраці між кафедрами з метою вдосконалення методик викладання англійської мови професійного спрямування, можливості проведення міжнародних конференцій та налагодження програм академічної мобільності для викладачів кафедр. Н.В. Пазюра провела ряд лекцій для педагогічного персоналу кафедри іноземних мов та студентів факультету. Ця подія була висвітлена на сайті Юнченського університету.

Фотозвіт візиту можна переглянути за посиланням

***

24–25 жовтня 2019 р. доценти кафедри авіаційної англійської мови Б.В. Бистрова та Т.М. Фурсенко, а також завідувач лабораторії Л.Й.Іщенко взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», що проводилась на базі Мукачівського державного університету ( м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна ). Серед учасників конференції були представники  України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Щиро вдячні колегам за гостиність та створення сприятливої атмосфери для обговорення психологічних засад та актуальних питань теорії та методики професійної освіти, а також проблем підготовки майбутніх вчителів.

***

 • Викладач кафедри авіаційної англійської мови Зелінська Наталія Сергіївна з 19 по 30 серпня 2019 року проходила інтенсивний курс англійської мови у коледжі Мейфлауер міста Плімут, Великобританія, та отримала відповідний сертифікат – викладач авіаційної англійської мови (Teachers of Aviation English). 
 • До уваги вступників у магістратуру! На сайті оновлено інформацію щодо вступних іспитів, яку можна переглянуті ТУТ.
 • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» вже доступні для обговорення! Матеріали конференції доступні за цим посиланням.
 • 10 квітня 2019 року на кафедрі авіаційної англійської мови відбулася Олімпіада з авіаційної англійської мови в рамках проведення фестивалю Обслуговування повітряного руху. Подробиці за посиланням.
 • 3 квітня 2019 року, в рамках роботи ХIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (1 – 5 квітня 2019 року), відбулося засідання секції “Англійська мова в авіації” (аудиторія 11.313). Подробиці за посиланням.

Архів новин 2018

Перейти до панелі інструментів