Home » Про нас » Публікації Шацька

Публікації Шацька

1. Шацька О. П. Система вищої освіти Китаю: історія і

сучасність / О. П. Шацька // Освіта Донбасу. – 2007. – № 4. – С. 107

– 110.

2. Шацька О. П. Система сучасної китайської вищої освіти

на прикладі Шансійського педагогічного університету /

О. П. Шацька // Вісн.

Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. –

2008. – № 8. – С. 106 – 113.

3. Шацька О. П. Історія розвитку освіти в Китаї (XVI ст.

до н. е.– XXI ст.) / О. П. Шацька // Освіта Донбасу. – 2009. – № 1. –

С. 89 – 97.

4. Шацька О. П. Вища педагогічна освіта в Китаї очима

китайських студентів та викладачів / О. П. Шацька // Проблеми

трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. – Слов’янськ :

СДПУ, 2009. – Вип. 14. – С. 105 – 110.

5. Шацька О. П. Критеріально-комплексний підхід до

аналізу розвитку системи вищої педагогічної освіти в Китаї /

О. П. Шацька // Освіта Донбасу. – 2010. – № 2. – С. 111 – 116.

6. Шацька О. П. Підготовка вчителів у системі

дистанційної освіти Китаю / О. П. Шацька // Наукові праці. Сер.:

Педагогіка, психологія і соціологія. – Вип. 5. – Ч. ІI. – Донецьк :

ДВНЗ „ДонНТУ”, 2009. – С. 49 – 54.

7. Шацька О. П. Підготовка вчителів початкової школи в

Китаї / О. П. Шацька // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені

Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. наук.

пр. – Вип. 27 / редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця :

ТОВ фірма „Планер”, 2009. – С. 463 – 467.

8. Шацька О. П. Тенденції розвитку вищої педагогічної

освіти в КНР (70-і рр. ХХ – початок ХХІ ст. / О. П. Шацька //

Порівняльно-педагогічні студії. – Умань, 2011. – № 2. – С. 54 – 64.

9. Шацька О. П. Сучасний стан та тенденції розвитку

вищої педагогічної освіти в Китаї / О. П. Шацька // Вісн. Прикарпат.

ун-ту. Педагогіка. 2008. – Вип. ХХІ. Ч. 2 : матеріали ІІІ Міжнар.

наук.-практ. конф. „Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та

за кордоном / Горлів. держ. пед. ін-т іноз. мов (8 – 9 жовт., 2008 р. –

Івано-Франківськ : Вид.-дизайн. від. ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту,

2008. – С. 359 – 365.

10. Шацька О. П. Підготовка вчителів математики, фізичної

культури, музики в китайських педагогічних ВНЗ / О. П. Шацька //

Освіта і наука в умовах глобальних викликів : матеріали ІІ міжнар.

наук.-практ. конф. (12 – 14 черв. 2009 р.). – Сімферополь – Судак :

ЦРОНІ, 2009. – С. 19 – 21.

11. Шацька О. П. Роль вчителя в Китаї: історичний аспект /

О. П. Шацька // Виховання, освіта, психологія, право: історичний

аспект : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих

учених (16 – 18 верес. 2009 р.). – Євпаторія : РІО РВНЗ КГУ, 2009. –

С 131–134.

12. .Шацька О. П. Вища педагогічна освіта в Китаї: витоки

та сучасність (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХІ ст. ) / О. П. Шацька //

Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. „Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: інтеграція,

творчість, інновації”(МАУП, 22 трав., 2009 р.) / редкол.

М. Ф. Головатий, О. Л. Туриніна. – Вип. 1. – К. : ДП „Видавничий

дім „Персонал”, 2010. – С. 170 – 173.

13. Шацкая О. П. Становление высшего педагогического

образования как элемента системы непрерывного

профессионального образования в Китае (конец 70-х гг. ХХ –

начало ХХI в.) / О. П. Шацкая // Образование через всю жизнь:

непрерывное образование для устойчивого развития : материалы

междунар. науч.-практ. конф. (июнь, 2009 г.) / под науч. ред.

Н. А. Лобанова, В. Н. Скворцова. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина,

2009. – Т. 7. – С. 326 – 329.

14. Шацька О. П. Особливості підготовки вчителів рідної та

іноземної мов у Китаї / О. П. Шацька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту

імені Івана Франка. – Житомир, 2009. – Вип. 48. – С. 124 – 127.

15. Шацька О. П. Сприяння академічній мобільності як

напрямок освітньої політики Китаю / О. П. Шацька // Інноваційні

процеси економічного і соціально-культурного розвитку:

вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. ІІ міжнар. конф.

молодих учених і студ. (берез., 2009 р.) / редкол. Л. В. Гаврилюк-

Єнсен, І. А. Федорова. – Т. : ТНЕУ, 2009. – C. 650 – 651.

16. Шацька О. П. Підготовка викладачів у ВНЗ Китаю /

О. П. Шацька // LXVI наукова конференція професорсько-

викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників

відокремлених структурних підрозділів університету : тези доп. – К.

: НТУ, 2010. – С. 382.

17. Шацька О. П. Закон про викладачів в Китайській

Народній Республіці / О. П. Шацька // LXVIІ наукова конференція

професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та

працівників відокремлених структурних підрозділів університету :

тези доп. – К. : НТУ, 2011. – С. 379.

18. Шацька О. П. Тенденції розвитку вищої педагогічної

освіти в КНР (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / О. П. Шацька //

Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і

прогнози : матеріали міжнар. наук. конф. (26 – 27 трав. 2011 р.). /

редкол. Н. С. Побірченко та ін. – Ч. ІІ. – Умань : ПП Жовтий, 2011. –

С. 157 – 159.

19. Шацька О.П. Тести з іноземної мови для студентів

немовних факультетів ВНЗ Китаю / О.П. Шацька // Проблеми

сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка та психологія. – Зб.

статей: Ялта: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2013.

Вип.38. – Ч.2. – С. 252 – 258.

20. Шацька О.П. Викладання іноземних мов у Китаї / О.П.

Шацька // Education and Pedagogical Sciences (Освіта та педагогічна

наука): ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса

Шевченка». – № 1 (156), 2013. – С.33 – 39.

21. Шацька О.П. Місце англійської мови в вищій освіті

Китаю, Японії, Сінгапуру / О.П. Шацька // Наукові записки. Серія

“Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин :

НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 4. – C. 216 – 221.

22. Шацька О.П. Місце англійської мови та іншомовна

підготовка фахівців у ВНЗ Індії / О.П. Шацька // Проблеми сучасної

педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка та психологія. – Зб. статей:

Ялта: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2014. Вип.42.

– Ч.2. – С. 248 – 253.

23. Шацька О.П. Іншомовна підготовка студентів засобами

сучасних технологій у ВНЗ Камбоджі, Таїланду та КНР / О.П.

Шацька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики

навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,

проблеми . – Зб. наук.пр. – Вип. 38. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма

«Планер», 2014. – С. 483 – 487.

24. Шацька О.П. Специфіка вивчення англійської мови в

вищий освіті Таїланду / О.П. Шацька // Проблеми сучасної

педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка та психологія. – Зб. статей:

Ялта: РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2014. Вип.45.

– Ч.2. – C. 359 – 366.

25. Шацька О.П. Викладання та вивчення англійської мови

у ВНЗ В’єтнаму / О.П. Шацька // Вісник Черкаського університету.

Сер.: Педагогічні науки. – Зб. статей: Черкаси, 2014. Вип. 6 (299). –

С. 3 – 6.

Перейти до панелі інструментів